Home Sushi Tei Haru Menu: A Celebration of Spring Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Sashimi (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Sashimi (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Sashimi (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Hotate Carpaccio (image supplied)
Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Sushi (image supplied)