Home Sushi Tei Haru Menu: A Celebration of Spring Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Hotate Carpaccio (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Hotate Carpaccio (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Hotate Carpaccio (image supplied)

Sushi-Tei-Haru-Menu—Joys-of-Spring-image-supplied
Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Sashimi (image supplied)