Home Sushi Tei Haru Menu: A Celebration of Spring Sushi Tei Haru Menu—Ichigo Daifuku (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Ichigo Daifuku (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Ichigo Daifuku (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Chocolate Monaka Wafer (image supplied)
Sushi Tei Haru Menu—Orenji Tori Karaage (image supplied)