Home Sushi Tei Haru Menu: A Celebration of Spring Sushi Tei Haru Menu—Chocolate Monaka Wafer (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Chocolate Monaka Wafer (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Chocolate Monaka Wafer (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Yuzu Kaisen Hiyashi Udon (image supplied)
Sushi Tei Haru Menu—Ichigo Daifuku (image supplied)