Home Woke Ramen: Singapore’s First Wok Hei Ramen Woke Ramen—Group shot (image supplied)

Woke Ramen—Group shot (image supplied)

Woke Ramen—Changi Airport
Woke Ramen—Tiger Prawn Ramen ($14.90) (image supplied)