Home Sushi Tei Haru Menu: A Celebration of Spring Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Yaki Nabe (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Yaki Nabe (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Yaki Nabe (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Shogayaki (image supplied)
Sushi Tei Haru Menu—Aburi Kaisen Inari Sushi (image supplied)