Home Sushi Tei Haru Menu: A Celebration of Spring Sushi Tei Haru Menu—Kobashira Shoga Tempura (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Kobashira Shoga Tempura (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Kobashira Shoga Tempura (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Aburi Kaisen Inari Sushi (image supplied)
Sushi Tei Haru Menu—Yuzu Kaisen Hiyashi Udon (image supplied)