Home Si Chuan Dou Hua: Chinese New Year 2024 Prosperity Smoked Salmon Yusheng with Fresh Greens Pour

Prosperity Smoked Salmon Yusheng with Fresh Greens Pour

Si Chuan Dou Hua CNY 2024

Prosperity Smoked Salmon Yusheng with Fresh Greens Pour

Waxed Meat Rice wrapped in Lotus Leaf
CNY High Tea Si Chuan Dou Hua – Dumplings