Sushi Tei Haru Menu—Sakura Dai Hotate Carpaccio (image supplied)