Home Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Shogayaki (image supplied) Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Shogayaki (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Shogayaki (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Shogayaki (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Shogayaki (image supplied)

Sushi Tei Haru Menu—Truffle Satsuma Wagyu Steak (image supplied)
Sushi Tei Haru Menu—Shirakaba Buta Yaki Nabe (image supplied)
%d bloggers like this: